Naše činnosti

Aktivity pro rok 2023:

  • dokončit Národního průvodce obalovým designem (možnosti recyklace v ČR, obalová legislativa platná v ČR)
  • připravit pilotní projekt ve spolupráci se zástupci tradičního obchodu (COOP) a vyhodnotit zkušenosti z pilotu
  • ve spolupráci a s podporou GS1 Czech Republic zahájit přípravné práce pro datový model a doporučení pro sdílení dat na základě EDI komunikace
  • vytvoření Aliance pro podporu recyklace jako společné platformy pro sdílení zkušeností a postupů nejlepší praxe 


Celkový cíl aktivit:

Podporovat společnou obalovou politiku – sdílet poznatky, zajistit porozumění platné legislativě a podpořit principy cirkularity, recyklace a recyklovatelnosti obalových materiál = napříč celým dodavatelským řetězcem.